Tình yêu là vấn đề kỳ diệu, là niềm hạnh phúc, là sự việc trọn vẹn ở trong về nhau mà lại bạn, tôi, và tất cả bọn họ nâng niu vun đắp từng ngày.

Bạn đang xem: 5 ngôn ngữ tình yêu pdf

Từ phần nhiều đôi lứa đang yêu thương đến gần như cặp vợ ông xã dù son trẻ tốt “răng long đầu bạc”, bọn họ luôn nuôi chăm sóc và bảo quản tình yêu của bản thân bằng sự hiểu rõ sâu xa thể hiện qua ngôn từ của tình yêu. Theo Gary Chapman, đó đó là cách thể hiện cảm hứng thiêng liêng, tinh tế nhất của rất nhiều kẻ yêu nhau, một bí hiểm mà ai... 1 MUÏC LUÏC LÔØI NGOÛ TÌNH YEÂU SAU NGAØY CÖÔÙI LAØ

Thể nhiều loại Tài liệu miễn phí nghệ thuật sống

Số trang 29

một số loại tệp PDF

kích cỡ

thương hiệu tệp


1 MUÏC LUÏCLÔØI NGOÛTÌNH YEÂU SAU NGAØY CÖÔÙILAØM ÑAÀY “KHOANG TÌNH YEÂU”“PHAÛI LOØNG” MOÄT AI ÑOÙSÖÙC MAÏNH CUÛA NAÊM NGOÂN NGÖÕ YEÂU THÖÔNG: LÔØI KHEN NGÔÏI THÔØI GIAN chia SEÛ QUAØ TAËNG SÖÏ TAÄN TUÏY CÖÛ CHÆ AÂU YEÁMKHAÙM PHAÙ NGOÂN NGÖÕ TÌNH YEÂU CUÛA BAÏNTÌNH YEÂU LAØ MOÄT SÖÏ CHOÏN LÖÏATÌNH YEÂU LAØM NEÂN SÖÏ KHAÙC BIEÄTYEÂU NGÖÔØI KHOÂNG ÑAÙNG YEÂUCAÙCH XAÙC ÑÒNH NGOÂN NGÖÕ TÌNH YEÂU CÔ BAÛN CUÛA BAÏN 2 Bìa 4Anh aáy chaïy khaép nôi ñeå kieám moät boù hoa taëng baïn trong khi baïn chæ muoán ñöôïc bên cạnh taâmsöï cuøng anh.Coâ aáy oâm baïn thaém thieát trong những khi baïn chæ muoán ñöôïc thöôœng thöùc moùn baùnh nöôùng vì coâaáy laøm. Lieäu coù phaœi tình yeâu cuœa nhị ngöôøi ñang gaëp raéc roái? Khoâng. Vaán ñeà bao gồm naèm ôœ ngoân ngöõ tình yeâu chuùng ta duøng ñeå giao tieáp vôùi nhau.Naèm trong danh saùch caùc taùc phaåm baùn chaïy nhaát treân toaøn theá giôùi, Naêm ngoân ngöõ yeâuthöông cuœa giaùo sö Gary Chapman seõ heù môœ mang đến baïn moät ñieàu thuù vò raèng, moãi ngöôøitrong chuùng ta coù theå coù nhöõng caùch bieåu ñaït tình yeâu khaùc nhau. Khi hieåu ñöôïc nhöõngkhaùc bieät aáy vaø bieát caùch söœ duïng ñuùng ngoân ngöõ tình yeâu cuœa nhau, baïn seõ xaây döïngñöôïc cho chính mình moät neàn taœng gia ñình haïnh phuùc, nôi maø ôû ñoù caœ hai ñeàu caœm thaáy mìnhñöôïc quan tiền taâm, yeâu thöông vaø phân chia seœ. Ñoù cuõng laø bé ñöôøng ngaén nhaát ñeå baïn hoïc caùchtheå hieän tình yeâu moät caùch hieäu quaœ vaø taän höôœng caœm giaùc ñöôïc soáng trong tình yeâu aámaùp cuœa ngöôøi baïn ñôøi.New 17.03.09:Naêm ngoân ngöõ tình yeâu cuœa Gary Chapman seõ heù môœ đến baïn moät ñieàu thuù vò raèng, moãingöôøi vào chuùng ta coù theå coù nhöõng caùch bieåu ñaït tình yeâu khaùc nhau. Khi hieåu ñöôïcnhöõng khaùc bieät aáy vaø bieát caùch söœ duïng ñuùng ngoân ngöõ tình yeâu cuœa nhau, baïn seõ xaâydöïng ñöôïc cho bạn moät neàn taœng gia ñình haïnh phuùc, nôi caœ hai ñeàu caœm thaáy mình ñöôïcquan taâm, yeâu thöông vaø phân tách seœ. Ñoù cuõng laø nhỏ ñöôøng ngaén nhaát ñeå baïn hoïc caùch theåhieän tình yeâu moät caùch hieäu quaœ vaø luoân ñöôïc soáng vào tình yeâu aám aùp, noàng naøn. 3LÔØI NGOÛ Moãi bé ngöôøi laø moät caù theå rieâng bieät. Haïnh phuùc coù ñöôïc lúc ta bieát chaáp nhaännhöõng ñieåm khaùc bieät aáy. Thöïc teá mang lại thaáy raát nhieàu ñoâi löùa haêm hôû, traøn ñaày yeâu thöôngtröôùc ngaøy cöôùi, nhöng sau ñoù, lúc ñuïng phaûi nhöõng vaán ñeà phöùc taïp, khoù khaên cuûa cuoäcsoáng, hoï laïi luùng tuùng khoâng bieát caùch giaûi quyeát. Ñoù cuõng laø lyù vị chuû yeáu daãn ñeán söï ñoåvôõ cuûa raát nhieàu caëp vôï choàng. Ñeå hoân nhaân coù ñöôïc haïnh phuùc beàn laâu, caû nhì caàn không tính laïi chia seû, thaûo luaän veàquan ñieåm cuûa nhau. Khoâng nhaát thieát phaûi nhaát trí vôùi nhau traêm phaàn traêm, quan lại troïnglaø hoï caàn tìm ra caùch giaûi quyeát nhöõng khaùc bieät cuûa nhau ñeå traùnh khoâng baát ñoàng quanñieåm. Khi khoâng ñöôïc quan taâm, yeâu thöông ñuùng möùc, caû nhì seõ coù xu höôùng tranh caõivaø trôû neân laïnh nhaït, thaäm chí coøn quay sang gaây goå vôùi nhau. Ngöôïc laïi, khi nhu caàu tìnhcaûm ñöôïc thoûa maõn, cuoäc soáng vôï choàng seõ thaân maät, gaàn guõi hôn. Hoï seõ hieåu nhau hôn,bieát phân chia seû vôùi nhau hôn vaø bieát chaáp nhaän nhöõng khaùc bieät cuûa nhau. Toâi đến raèngkhoâng gì coù theå taùc ñoäng ñeán hoân nhaân saâu saéc baèng vieäc thoûa maõn nhu caàu tình caûm cuûanhau. Vieát quyeån saùch naøy, toâi khoâng muoán noù seõ naèm yên treân caùch keä saùch trong caùc thövieän tröôøng ñaïi hoïc tốt vieän nghieân cöùu, maø toâi muoán ñöôïc nhöõng ngöôøi ñaõ vaø ñangchuaån trườn böôùc vaøo ngöôõng cöûa cuoäc soáng hoân nhaân quan taâm, thöïc haønh. Muốn raèng, moãi ngaøy seõ coù theâm nhieàu ñoâi löùa ñeán ñöôïc vôùi nhau, nhieàu caëp vôïchoàng bieát phân chia seû nieàm vui, noãi buoàn, cuõng nhö nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng chonhau, töø ñoù phaùt huy heát naêng löïc cuûa baûn thaân ñeå vun ñaép moät haïnh phuùc troïn veïn. Hy voïng raèng nhöõng ñieàu trình baøy vào cuoán saùch naøy seõ phaàn naøo khôi daäy ngoïnlöûa yeâu thöông vào baïn, gôïi môû đến baïn nhöõng höôùng ñi môùi treân bé ñöôøng vun ñaéphaïnh phuùc gia ñình. - Gary Chapman 4 Naêm ngoân ngöõ yeâu thöông Lôøi khen ngôïi Thôøi gian phân tách seû Quaø taëng Söï taän tuïy Cöû chæ aâu yeám(Caáu truùc naøy ñöôïc laëp laïi tröôùc moãi muïc – coi saùch goác lúc trình baøy). 5 TÌNH YEÂU SAU NGAØY CÖÔÙI ÔÛ ñoä cao 9.000 meùt, treân chuyeán bay giöõa Buffalo vaø Dallas, moät ngöôøi ñaøn oâng ñaëttôø baùo vaøo trong ngaên ñöïng ñoà phía đằng sau löng gheá kế bên tröôùc maët vaø cù sang hoûi toâi. - Xin loãi, anh laøm ngheà gì vaäy? - Toâi tö vaán hoân nhaân vaø toå chöùc caùc buoåi hoäi thaûo giuùp haïnh phuùc gia ñình beànvöõng. – Toâi traû lôøi ñôn giaûn. - Theá aø? Toâi voán thaéc maéc maõi ñieàu naøy maø khoâng bieát hoûi ai. Theo anh, sau ngaøycöôùi, tình yeâu seõ ñi veà ñaâu? Heát hy voïng ñöôïc chôïp maét ñoâi chuùt, toâi beøn hoûi laïi anh ta: - YÙ anh laø sao? Toâi khoâng hieåu laém. Anh ta giaûi thích: - AØ, toâi töøng keát hoân bố laàn vaø laàn naøo cuõng theá caû, hoân nhaân cuûa chuùng toâi ñeàu tanvôõ. Vôùi nhöõng ngöôøi phuï nöõ töøng ñi qua ñôøi toâi, taát caû tình yeâu maø toâi nghó bản thân ñaõ coù ñoáivôùi hoï cuõng nhö tình caûm maø hoï daønh đến toâi ñeàu daàn rã bieán. Toâi cuõng laø ngöôøi hieåubieát, thaäm chí toâi coøn ñieàu haønh caû moät doanh nghieäp thaønh coâng, theá nhöng toâi laïi khoângtheå naøo hieåu noåi ñieàu naøy. - Anh ñaõ laäp gia ñình bao laâu roài? – Toâi hoûi. - Cuoäc hoân nhaân ñaàu tieân cuûa toâi keùo daøi khoaûng möôøi naêm. Laàn thöù nhị khoaûng banaêm. Coøn laàn cuoái cuøng laø gaàn saùu naêm. - Vaäy vôùi anh, tình yeâu keát thuùc ngay sau khi keát hoân xuất xắc phai nhaït daàn theo thôøigian? – Toâi hoûi. - Cuoäc hoân nhaân thöù hai cuûa toâi gaëp vaán ñeà tức thì töø nhöõng ngaøy ñaàu tieân. Thaät tìnhtoâi cuõng chaúng bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra nöõa. Toâi ñaõ nghó raèng chuùng toâi thöïc söï yeâu nhau;theá nhöng tuaàn traêng maät laïi nhö moät côn aùc moäng, vaø chaúng bao giôø chuùng toâi coù theå haøngaén ñöôïc veát raïn nöùt ñoù. Chuùng toâi trườn cuoán vaøo nhau töïa moät côn loác vaø chæ sau saùu thaùngquen bieát, caû nhì quyeát ñònh keát hoân. Moät tình yeâu cuoàng nhieät! Nhöng ngay lập tức sau ñaùmcöôùi, tình yeâu ñoù ñaõ cấp tốc choùng bieán thaønh moät cuoäc chieán. Coøn vôùi cuoäc hoân nhaân ñaàu tieân, không nhiều ra chuùng toâi cuõng töøng coù bố boán naêm haïnh phuùcbeân nhau tröôùc khi ñöùa con ñaàu loøng ra ñôøi. Sinh bé xong, vôï toâi döôøng nhö chæ coøn bieátñeán moãi ñöùa beù. Toâi caûm thaáy mình trườn boû queân. Cöù nhö theå muïc tieâu duy nhaát treân ñôøicuûa coâ aáy laø coù moät ñöùa con, vaø chaám heát. Coâ aáy chaúng coøn thieát tha gì ñeán toâi nöõa. - Theá anh coù noùi mang lại coâ aáy bieát ñieàu ñoù khoâng? – Toâi hoûi. - OÀ, coù chöù. Nhöng coâ aáy baûo toâi khuøng. Coâ aáy coøn cho raèng, toâi chaúng heà thoângcaûm ñeán noãi khoå cuûa ngöôøi vuù nuoâi 24/24 nhö coâ aáy. Coâ aáy noùi toâi caàn phaûi quan taâm,giuùp ñôõ coâ aáy nhieàu hôn môùi phaûi. Toâi cuõng ñaõ coá, nhöng döôøng nhö cuõng chaúng ích gì.Caøng ngaøy, chuùng toâi caøng theâm xa caùch. Vaø sau moät thôøi gian thì tình yeâu cheát thaät. Vaøcaû hai chuùng toâi ñeàu ñoàng yù phân chia tay. Coøn cuoäc hoân nhaân cuoái cuøng ö? Toâi ñaõ nghó noù seõ khaùc hai laàn tröôùc. Luùc ñoù, toâi ñaõsoáng moät mình ñöôïc cha naêm. Vaø chuùng toâi cuõng ñaõ heïn hoø gaàn nhì naêm trôøi. Toâi ñaõ nghóraèng chuùng toâi haún phaûi bieát bản thân ñang laøm gì, thaäm chí toâi coøn nghó ñoù laø laàn ñaàu tieân toâithöïc söï hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa vieäc yeâu thöông moät ai ñoù. Vaø toâi cuõng ñoaùn chaéc raèng coâaáy yeâu mình. Sau khoản thời gian cöôùi nhau, toâi vaãn tröôùc sau nhö moät, luoân theå hieän tình caûm cuûamình vôùi vôï. Toâi khen coâ aáy ñeïp, daønh cho coâ aáy nhöõng lôøi yeâu thöông, vaø raèng toâi raát töï 6haøo khi ñöôïc laøm choàng coâ aáy… Theá nhöng chæ vaøi thaùng sau ñoù, vôï toâi baét ñaàu phaøn naøn.Baét ñaàu töø nhöõng vieäc heát söùc coûn bé nhö toâi khoâng chòu ñoå raùc hoaëc vöùt quaàn aùo lungtung. Sau ñoù, coâ aáy taán coâng sang tính caùch cuûa toâi, naøo laø chaúng theå tin töôûng toâi ñöôïc,naøo laø toâi khoâng chung thuûy. Coù theå noùi laø coâ aáy boãng nhieân bieán thaønh moät ngöôøi heát söùctieâu cöïc – traùi ngöôïc hoaøn toaøn vôùi nhöõng gì toâi bieát veà coâ aáy tröôùc ñaây. Lúc chöa laáynhau, chöa bao giôø coâ aáy phaøn naøn ñieàu gì. Caùi gì toâi laøm cuõng laø soá moät. Nhöng cöôùinhau roài thì döôøng nhö trong maét coâ aáy toâi boãng trôû thaønh moät anh chaøng voâ tích söï. Quaûthaät, toâi chaúng bieát chuyeän gì ñaõ xaûy ra nöõa. Cuoái cuøng, tình yeâu toâi daønh mang đến coâ aáy cuõngluïi taøn, vaø toâi baét ñaàu caûm thaáy böïc boäi vôùi coâ aáy. Roõ raøng, coâ aáy khoâng yeâu toâi. Chuùngtoâi nhaän thaáy vieäc soáng bình thường chaúng coøn yù nghóa gì, theá neân chuùng toâi ñaõ phân tách tay. Taát caû nhöõng chuyeän xaûy ra khieán toâi luoân có trong mình caâu hoûi raèng ñieàu gì ñaõxaûy ra vôùi tình yeâu sau ngaøy cöôùi? Lieäu moïi ngöôøi coù gaëp phaûi nhöõng chuyeän töông töïnhö toâi giỏi khoâng? Lieäu ñoù coù phaûi laø lyù bởi vì khieán raát nhieàu caëp vôï choàng ly hoân? Toâikhoâng tin noåi mình laïi ly hoân ñeán tía laàn. Coøn nhöõng caëp vôï choàng beàn vöõng thì sao? Phaûichaêng laø nhôø hoï bieát chaáp nhaän moät ñôøi soáng hoân nhaân khoâng tình yeâu, hay do tình yeâuvaãn ngöï trò vào hoï? Neáu quaû nhö theá thì laøm theá naøo hoï coù ñöôïc may maén ñoù? Nhöõng caâu hoûi maø ngöôøi ñaøn oâng aáy ñöa ra cuõng bao gồm laø ñieàu maø haøng trieäu caëp vôïchoàng - hoaëc vaãn coøn bình thường soáng, hoaëc ñaõ ly hoân - baên khoaên, search hieåu. Moät soá ngöôøi tìmñeán baïn beø, moät soá khaùc thì nhôø chuyeân vieân tö vaán hoaëc xung quanh quaån töï hoûi baûn thaân.Caâu traû lôøi ñoâi lúc thaät khoù hieåu bôûi noù lieân quan liêu ñeán nhieàu thuaät ngöõ taâm lyù, hoaëc cuõngcoù lúc noù laïi ñöôïc dieãn giaûi qua caùc caâu chuyeän daân gian tốt lôøi trộn troø hoùm hænh. Duøraèng taát caû cuõng noùi leân phaàn naøo söï thaät nhöng thöïc teá chuùng khoâng với laïi hieäu quaûnhö ý muốn muoán. Öôùc muoán coù ñöôïc moät cuoäc hoân nhaân laõng maïn cuõng nhö laøm theá naøo giöõ maõi ngoïnlöûa tình yeâu sau ngaøy cöôùi laø ñieàu heát söùc bao gồm ñaùng vaø trôû thaønh vaán ñeà quan lại taâm cuûahaàu heát moïi ngöôøi. Ngaøy nay, baùo chí, saùch vôû cuõng nhö caùc phöông tieän thoâng tin ñaïichuùng khaùc ñeàu taäp trung khai thaùc maûng ñeà taøi naøy. Theá nhöng tröôùc moät löôïng thoâng tin khoång loà nhö vaäy, khoâng phaûi caëp vôï choàngnaøo cuõng tìm ra ñöôïc túng bấn quyeát gìn giöõ tình yeâu mang lại mình. Haøng ngaøy, vaãn coù voâ soá caëp vôïchoàng tham döï caùc buoåi troø chuyeän veà hoân nhaân gia ñình, ñöôïc höôùng daãn cuï theå nhöõngñieàu caàn laøm ñeå bảo trì ngoïn löûa tình yeâu; nhöng khi veà ñeán nhaø, hoï vaãn khoâng theå naøophaùt huy vaø öùng duïng toát nhöõng gì ñaõ ñöôïc hoïc. Vaäy, nguyeân nhaân cuûa vaán ñeà naèm ôûñaâu? Quyeån saùch naøy thiết yếu laø lôøi ñaùp mang đến nhöõng caâu hoûi treân. Noùi nhö vaäy khoâng coùnghóa laø nhöõng gì caùc phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng ñeà caäp tröôùc nay laø khoâng höõu ích.Vaán ñeà naèm ôû choã chuùng ta ñaõ boû soùt moät yeáu toá sô ñaúng nhöng cöïc kyø quan tiền troïng. Ñoù laø:Moãi ngöôøi coù moät caùch bieåu ñaït tình yeâu, hay coøn goïi laø ngoân ngöõ tình yeâu khaùc nhau. Trong giao tieáp, baïn khoâng theå duøng tieáng Anh ñeå truyeàn thoâng ñieäp ñeán moät ngöôøikhoâng hieåu tieáng Anh; vaø noùi chung, vieäc khoâng söû duïng cuøng moät ngoân ngöõ seõ laøm naûysinh voâ soá khoù khaên vào giao tieáp. Vì ñoù, ñeå coù theå giao tieáp hieäu quaû vaø khoâng gaëpphaûi nhöõng raøo caûn veà söï khaùc bieät vaên hoùa, chuùng ta caàn hoïc ngoân ngöõ cuûa ñoái töôïngmình muoán giao tieáp. 7 vào tình yeâu cuõng vaäy. Raát coù theå, ngoân ngöõ yeâu thöông cuûa baïn vaø baïn ñôøi laøhoaøn toaøn khaùc nhau. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö ngöôøi ñaøn oâng vào caâu chuyeän treân, anhñaõ söû duïng nhöõng lôøi ñeïp nhaát ñeå theå hieän tình yeâu cuûa bản thân vôùi ngöôøi vôï thöù bố nhöngkeát quaû nhaän ñöôïc laïi khoâng nhö anh ý muốn muoán. Roõ raøng, tình yeâu cuûa anh aáy chaânthaønh, nhöng coù theå ngöôøi vôï laïi ý muốn muoán anh phaûi boäc loä tình yeâu qua haønh ñoäng cuïtheå vào ñôøi soáng chöù khoâng chæ baèng nhöõng lôøi noùi toát ñeïp. Vị ñoù, chæ chaân thaønh khoângthoâi chöa ñuû. Chuùng ta coøn caàn phaûi saün loøng hoïc laáy ngoân ngöõ tình yeâu cuûa ngöôøi baïnñôøi neáu muoán ñaït ñöôïc hieäu quaû mong muốn muoán vào giao tieáp vôùi ngöôøi bản thân yeâu. Sau bố möôi naêm laøm coâng taùc tö vaán hoân nhaân, toâi ñuùc keát ñöôïc 5 ngoân ngöõ tìnhyeâu cô baûn – ñoù laø naêm caùch ñeå bieåu ñaït vaø thaáu hieåu caûm xuùc trong tình yeâu. Coù theå,baïn seõ baét gaëp ñaâu ñoù nhöõng baøi vieát kieåu nhö: “10 Caùch ñeå theå hieän tình yeâu vôùi vôï”, “20Bí quyeát ñeå giöõ choàng ôû nhaø” hoaëc “365 Caùch theå hieän tình yeâu vào hoân nhaân”… Theotoâi, taát caû nhöõng caùch aáy chæ goùi goïn vào 5 ngoân ngöõ tình yeâu cô baûn. Tuy nhieân, möùc ñoäaùp duïng cuûa moãi ngöôøi laïi khaùc nhau. Moïi giôùi haïn vào vieäc bieåu ñaït tình yeâu cuûa baïnvôùi ngöôøi baïn ñôøi laø vày söï giôùi haïn trong söùc töôûng töôïng cuûa baïn maø thoâi. Ñieàu quantroïng nhaát caàn nhôùù laø, haõy noùi baèng ngoân ngöõ tình yeâu cuûa ngöôøi baïn ñôøi chöù khoâng phaûicuûa baûn thaân baïn. Ngay töø khi coøn nhoû, vào moãi ñöùa treû ñaõ hình thaønh nhöõng chuaån möïc tình caûm ñaëctröng. Chaúng haïn, coù nhöõng ñöùa treû sôùm coù loøng töï troïng cao, laïi coù nhöõng ñöùa sôùm coùtính töï ti, moät soá khaùc laïi luoân trườn aùm aûnh bôûi caûm giaùc baát an, trong những lúc coù nhöõng ñöùa maymaén hôn laïi lôùn leân trong caûm giaùc bình yeân. Töông töï nhö vaäy, coù nhöõng ñöùa treû ñöôïcnuoâi döôõng trong söï yeâu thöông, laïi coù nhöõng treû khaùc lôùn leân trong söï haét huûi, ruoàng boûvaø khinh thường thöôøng. Vôùi nhöõng ñöùa treû may maén lôùn leân trong yeâu thöông, chuùng seõ sôùm phaùt trieån ngoânngöõ tình yeâu moät caùch troïn veïn. Trong những khi ñoù, nhöõng ñöùa treû keùm may maén cuõng seõ phaùttrieån ngoân ngöõ tình yeâu cuûa rieâng chuùng, nhöng laïi trườn boùp meùo, không đúng leänh ñi gioáng nhönhöõng ñöùa treû hoïc keùm ôû tröôøng vaãn thöôøng duøng sai vaên phaïm vaø töø vöïng. Ñieàu ñoùkhoâng coù nghóa laø nhöõng ñöùa treû hoïc keùm khoâng theå giao tieáp toát, nhöng chuùng seõ phaûi noãlöïc nhieàu hôn nhöõng ñöùa treû khaùc. Cuõng töông töï nhö theá, nhöõng ngöôøi coù ngoân ngöõ tìnhyeâu trườn boùp meùo seõ phaûi gaéng söùc nhieàu hôn so vôùi nhöõng ai may maén ñöôïc lôùn leân trongmoät gia ñình traøn ñaày tình yeâu thöông. Hieám lúc vôï choàng coù tầm thường moät ngoân ngöõ tình yeâu. Chuùng ta thöôøng coù xu höôùngsöû duïng ngoân ngöõ tình yeâu cuûa mình ñeå roài ngaïc nhieân khoâng bieát bởi sao ñoái phöôngkhoâng hieåu ñöôïc nhöõng gì bản thân theå hieän. Ñieàu naøy chaúng khaùc gì ngöôøi noùi moät ñaèng,ngöôøi hieåu moät neûo. Ñoù laø lyù vì vì sao toâi ñaõ daønh raát nhieàu thôøi gian vaø taâm huyeát ñeåbieân soaïn cuoán saùch naøy. Hoân nhaân khoâng coù nghóa laø con ñöôøng chaám döùt tình yeâu, nhöng ñeå nuoâi döôõngngoïn löûa yeâu thöông, moãi ngöôøi chuùng ta caàn phaûi noã löïc tìm kiếm hieåu ngoân ngöõ tình yeâu cuûanhau. Moät khi hieåu vaø hoïc ñöôïc caùch söû duïng ngoân ngöõ tình yeâu cuûa baïn ñôøi, toâi tin raèngñoù cuõng laø luùc baïn naém giöõ vào tay chìa khoùa cuûa moät cuoäc hoân nhaân haïnh phuùc, beànlaâu. 8Haõy hoïc laáy ngoân ngöõ yeâu thöông cuûa baïn ñôøi ñeå coù theå giao tieáp hieäu quaû vào ñôøi soáng vôï choàng. 9 LAØM ÑAÀY “KHOANG TÌNH YEÂU” “Yeâu” laø moät phaïm truø tình caûm coù yù nghóa quan liêu troïng vaø phöùc taïp nhaát ñoái vôùi conngöôøi. Theo caùc nhaø taâm lyù hoïc, nhu caàu ñöôïc yeâu chính laø nhu caàu tình caûm cô baûn nhaátcuûa con ngöôøi. Vôùi tình yeâu, chuùng ta coù theå treøo ñeøo loäi suoái, vöôït qua nhöõng gian khoùtöôûng chöøng khoâng gì coù theå khaéc phuïc. Vào cuoäc soáng, töø “yeâu” ñöôïc söû duïng theo haøng traêm caùch khaùc nhau. Yeâu ñaátnöôùc, yeâu meï cha, yeâu anh em; yeâu coâng vieäc, yeâu muoâng thuù, yeâu caây caûnh… Khoângnhöõng theá, chuùng ta coøn duøng töø “yeâu” ñeå lyù giaûi raát nhieàu haønh vi cuûa mình. Chaúng haïn,nhieàu baäc thân phụ meï mang đến raèng chieàu theo sôû say mê cuûa con chủ yếu laø bieåu hieän cuûa tình yeâu,nhöng ngöôïc laïi, nhieàu ngöôøi laïi mang đến vieäc laøm aáy laø vieäc laøm hö con caùi. Theá thì haønh viyeâu thöông laø gì? Cuoán saùch naøy ñöôïc vieát ra khoâng nhaèm caét nghóa söï phöùc taïp cuûa töø “yeâu” maø laøñeå taäp trung laøm roõ vai troø thieát yeáu cuûa tình yeâu ñoái vôùi ñôøi soáng tình caûm cuûa bé ngöôøi.Caùc chuyeân gia taâm lyù veà treû em khaúng ñònh raèng ñeå ñôøi soáng tình caûm cuûa moät ñöùa treûphaùt trieån oån ñònh, caàn ñaùp öùng toát nhöõng nhu caàu tình caûm cô baûn nhaát cuûa beù. Trong soánhöõng nhu caàu tình caûm ñoù, khoâng coù nhu caàu naøo quan liêu troïng baèng nhu caàu ñöôïc yeâuthöông vaø ñöôïc moïi ngöôøi traân troïng. Khi lôùn leân trong tình thöông, ñöùa treû seõ trôû thaønhmoät coâng daân coù traùch nhieäm; ngöôïc laïi, ñöùa treû aáy seõ trườn khieám khuyeát trong ñôøi soángtình caûm vaø giao tieáp xaõ hoäi neáu noù phaûi soáng trong söï gheû laïnh, thieáu thoán tình thöông. Ngay töø laàn ñaàu tieân ñöôïc nghe baøi giaûng cuûa giaùo sö Ross Campbell, moät chuyeângia taâm thaàn hoïc chuyeân ñieàu trò mang đến treû em vaø thanh thieáu nieân, toâi ñaõ raát phù hợp caùch vívon cuûa baø raèng: “Trong moãi ñöùa treû luoân coù moät “khoang tình yeâu” caàn ñöôïc ñong ñaày.Khi moät ñöùa treû thaät söï caûm thaáy ñöôïc yeâu thöông, noù seõ phaùt trieån bình thöôøng. Ngöôïc laïi,khi “khoang tình yeâu” bò roãng, ñöùa treû aáy seõ coù nhöõng haønh vi sai leäch. Phaàn lôùn nhöõnghaønh vi sai leäch cuûa treû ñeàu laø do chuùng caûm thaáy söï troáng roãng vào “khoang tình yeâu”cuûa mình”. Lôøi noùi cuûa baø laøm toâi nhôù ñeán haøng traêm baäc phuï huynh töøng than phieàn vôùitoâi veà nhöõng haønh vi kyø quaëc cuûa nhỏ hoï. Toâi chöa töøng hình dung xem caùi “khoang tìnhyeâu” vào moãi ñöùa treû aáy ra sao, nhöng toâi bieát raát roõ moät ñieàu raèng nhöõng haønh vi saileäch cuûa treû bao gồm laø moät hình thöùc töï tìm kiếm kieám tình yeâu thöông maø chuùng thieáu thoánnhöng laïi khoâng ñöôïc chæ daãn ñuùng ñaén. Toâi coøn nhôù tröôøng hôïp cuûa coâ beù Ashley, môùi möôøi cha tuoåi coâ beù ñaõ trườn maéc beänhlaây truyeàn qua ñöôøng tình duïc. Boá meï cuûa Ashley huït haãng vaø töùc giaän. Thaäm chí, hoï coønñoå loãi đến vieäc daïy doã cuûa nhaø tröôøng. “Taïi sao noù laïi laøm nhö theá kia chöù?” – hoï khoângngöøng thaéc maéc. Lúc troø chuyeän vôùi toâi, Ashley ñaõ keå veà cuoäc ly hoân cuûa boá meï lúc em leân saùu. Coâbeù noùi: “Chaùu nghó boá chaùu boû ñi bởi oâng aáy khoâng yeâu chaùu. Lúc chaùu leân möôøi thì meïchaùu taùi hoân. Luùc ñoù, chaùu caûm thaáy meï ñaõ coù moät ngöôøi yeâu thöông meï, trong những khi chaùuchaúng coù ai yeâu thöông caû. Chaùu khaùt khao ñöôïc yeâu thöông. Chaùu ñaõ gaëp anh aáy trongtröôøng. Anh aáy lôùn hôn chaùu vaøi tuoåi vaø yêu thích chaùu. Chaùu khoâng theå naøo tin ñöôïc ñieàu ñoù.Anh aáy raát töû teá vôùi chaùu, chaúng maáy choác chaùu caûm thaáy anh aáy yeâu mình thöïc söï. Chaùukhoâng muoán quan lại heä vôùi anh aáy, nhöng chaùu muoán ñöôïc yeâu thöông”. 10 Coù theå noùi, “khoang tình yeâu” cuûa Ashley ñaõ trườn roãng vào nhieàu naêm. Meï vaø boádöôïng chæ chaêm soùc coâ beù veà theå chaát maø queân maát ñôøi soáng taâm hoàn cuûa em. Dó nhieânhoï yeâu quyù Ashley vaø nghó raèng coâ beù caûm nhaän ñöôïc tình thöông ñoù. Maõi mang đến ñeán luùcnaøy, hoï môùi chôït nhaän ra raèng hoï khoâng heà söû duïng ñuùng thöù ngoân ngöõ tình yeâu maøAshley coù theå hieåu. Nhu caàu ñöôïc yeâu thöông khoâng chæ laø nhu caàu thieát yeáu ñoái vôùi löùa tuoåi thieáu nieânmaø nhu caàu ñoù coøn theo chuùng ta ñeán suoát cuoäc ñôøi vaø ñaëc bieät traûi roäng vào ñôøi soánghoân nhaân. Nhöõng caûm xuùc “ñang yeâu” chæ taïm thôøi ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu ñoù vaø ñoùng vaitroø nhö moät “giaûi phaùp nhanh”, bôûi caûm xuùc naøy laø coù giôùi haïn vaø deã daøng tan bieán. Saukhi ñaõ traûi qua caûm giaùc thaêng hoa, choaùng ngôïp vào tình yeâu, nhu caàu ñöôïc yeâu thöônglaïi troãi daäy bởi ñoù laø nhu caàu cô baûn cuûa con ngöôøi. Môùi ñaây, moät ngöôøi ñaøn oâng phân tách seû vôùi toâi raèng: “Thaät voâ vò lúc toâi coù nhaø cao cöûaroäng, coù xe cộ haïng sang, ñi nöôùc ngoaøi nhö ñi chôï, nhöng vào gia ñình, toâi laïi chaúng theånaøo coù ñöôïc tình yeâu cuûa vôï mình”. Noùi theá ñeå thaáy, roõ raøng, vaät chaát chaúng theå naøo thaytheá ñöôïc tình yeâu con ngöôøi. Trong những lúc ñoù, moät ngöôøi phuï nöõ khaùc laïi boäc baïch: “Anh taboû rôi toâi suoát ngaøy nhöng toái ñeán thì laïi ñoøi hoûi naøy noï… thaät ñaùng chaùn!”. Chaúng phaûi dongöôøi vôï laõnh ñaïm maø bôûi coâ tha thieát ñöôïc ñoùn nhaän söï quan tiền taâm, seû phân tách cuûa ngöôøi baïnñôøi moãi ngaøy. Coù theå noùi, vào taän saâu thaúm taâm trả moãi ngöôøi ñeàu sở hữu theo khaùt khao yeâu vaøñöôïc yeâu. Khoâng gì huûy hoaïi tinh thaàn moät con ngöôøi baèng söï coâ ñoäc. Hoân nhaân ñöôïc taïoneân laø ñeå gaén keát con ngöôøi laïi vôùi nhau. Ñoù cuõng laø lyù do vì sao ngöôøi ta xem “vôï choàngtuy hai nhöng laø moät”. Ñieàu ñoù khoâng coù nghóa raèng moãi ngöôøi phaûi töø boû caù tính cuûamình, maø ñôn giaûn laø giöõa hoï caàn coù söï thaáu hieåu vaø hoøa hôïp ñeå soáng vào yeâu thöông,san seû. Theá nhöng, neáu tình yeâu coù vai troø voâ cuøng quan liêu troïng thì ñoàng thôøi cuõng laïi raátmong manh. Toâi töøng laéng nghe nhieàu caëp vôï choàng phân chia seû nhöõng noãi ñau thaàm kín đáo cuûahoï. Coù nhöõng ñoâi ñeán gaëp toâi do caûm thaáy noãi ñau aáy ngaøy caøng khoâng theå chòu ñöïng ñöôïcnöõa. Coù nhöõng ñoâi laïi kiếm tìm ñeán tö vaán bởi cho raèng haønh vi cuûa ngöôøi baïn ñôøi ñang huûy hoaïicuoäc hoân nhaân cuûa hoï. Cuõng coù nhöõng ñoâi ñeán chæ ñeå noùi raèng hoï khoâng coøn muoán soángchung vôùi nhau nöõa. Öôùc nguyeän “troïn ñôøi beân nhau” boãng choác ñoå vôõ lúc hoï ñuïng phaûiböùc töôøng laïnh leõo cuûa thöïc teá. Khoâng ít laàn toâi töøng nghe nhöõng caâu ñaïi loaïi nhö “Tìnhyeâu cuûa chuùng toâi khoâ heùo thaät roài. Chuùng toâi töøng heát söùc gaén boù vôùi nhau, nhöng giôø ñaâythì hoaøn toaøn ngöôïc laïi. Chuùng toâi khoâng coøn tìm kiếm thaáy nieàm vui vaø söï thuù vò khi ôû beân nhaunöõa. Chuùng toâi cuõng khoâng coøn ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa nhau…”. Nhöõng caâu chuyeän cuûahoï mang lại thaáy caû ngöôøi lôùn laãn treû nhoû ñeàu coù nhöõng “khoang tình yeâu” caàn ñöôïc ñong ñaày. Phaûi chaêng taän saâu vào loøng nhöõng ñoâi vôï choàng raïn nöùt aáy luoân toàn taïi moät“khoang tình yeâu” voâ hình ñang chöïc chôø rôi vaøo troáng roãng? Phaûi chaêng, nhöõng haønh vileäch laïc, söï phai nhaït trong tình caûm, nhöõng lôøi chæ trích taøn nhaãn laø vì chưng tình traïng troángroãng aáy gaây ra? Lieäu hoï coù theå chia seû vaø giaûi quyeát maâu thuaãn lúc thoaùt khoûi tình traïngtroáng roãng aáy xuất xắc khoâng? Vaø phaûi chaêng khoaûng troáng caàn laáp ñaày aáy chính laø chìa khoùagìn giöõ hoân nhaân haïnh phuùc? Nhöõng caâu hoûi ñoù ñaõ thuùc giuïc toâi ñi kiếm tìm kieám cho mình moät lôøi giaûi ñaùp, ñeå töø ñoùkhaùm phaù ra moät ñieàu raát giaûn dò nhöng coù giaù trò taùc ñoäng maïnh meõ. Moät haønh trình ñaõ 11ñöa toâi ñi khoâng chæ hôn tía möôi naêm trong vai troø tö vaán hoân nhaân maø coøn ñeán vôùi haøngtraêm ngaøn caëp vôï choàng treân khaép nöôùc Myõ. Nhöõng maåu chuyeän minh hoïa ñöôïc duøngtrong quyeån saùch naøy ñöôïc chaét loïc töø caùc caâu chuyeän coù thaät maø toâi töøng tröïc tieáp tö vaán.Chæ coù teân goïi vaø ñòa danh laø ñöôïc rứa ñoåi ñeå giöõ söï rieâng tö mang đến nhaân vaät. Hy voïng nhöõng gì toâi saép trình baøy döôùi ñaây seõ gôïi môû trong baïn nhöõng höôùng ñitích cöïc trong vieäc vun ñaép haïnh phuùc gia ñình. Tuy nhieân, tröôùc khi khaùm phaù naêm ngoânngöõ tình yeâu cô baûn, chuùng ta caàn ñeà caäp ñeán moät hieän töôïng quan troïng, deã gaây raéc roáiñoái vôùi nhieàu ngöôøi, ñoù laø hieän töôïng “phaûi loøng” moät ai ñoù. 12 “PHAÛI LOØNG” MOÄT AI ÑOÙ Khoâng heïn tröôùc, Janice xuaát hieän taïi vaên phoøng toâi vaøø xin thö kyù mang lại gaëp toâi choáclaùt. Toâi bieát Janice möôøi taùm naêm nay. Coâ aáy tía möôi saùu tuoåi vaø chöa keát hoân. Janicetöøng heïn hoø vôùi vaøi ngöôøi ñaøn oâng, coù ngöôøi ñeán 6 naêm, coù ngöôøi 3 naêm, coøn nhöõng ngöôøikhaùc thì vào khoaûng thôøi gian ngaén hôn. Cöù moãi laàn nhö theá, coâ aáy laïi ñeán gaëp toâi ñeåñöôïc tö vaán. Janice voán laø moät coâ gaùi nguyeân taéc, lyù trí, chu ñaùo, ngaên naép, vaø bieát quantaâm ñeán moïi ngöôøi. Roõ raøng, vieäc coâ aáy ñeán gaëp toâi maø khoâng baùo tröôùc khoâng gioáng vôùitính caùch cuûa coâ aáy. “Haún ñaõ coù chuyeän gì khoâng bình thöôøng xaûy ra vôùi Janice”- toâi thaàmnghó. Toâi baûo thö kyù môøi Janice vaøo, vào loøng chaéc maåm seõ nhìn thaáy moät göông maëtñaày nöôùc maét vaø nghe moät caâu chuyeän tình bi ñaùt cuûa coâ aáy. Nhöng khoâng, Janice aøo vaøophoøng toâi vôùi neùt maët raïng ngôøi, ñaày phaán khích. - Hoâm nay coâ theá naøo, Janice? – Toâi hoûi. - Tuyeät laém thöa giaùo sö. Chöa bao giôø toâi caûm thaáy cuoäc ñôøi ñeïp theá. Toâi saép laáychoàng roài! - Thaät sao? – Toâi thaät söï ngaïc nhieân.

Xem thêm: 500+ Hình Ảnh Buồn Đẹp, Buồn Tâm Trạng, Cô Đơn Về Cuộc Sống, Hình Ảnh Buồn Cô Đơn 1 Mình Lột Tả Đúng Tâm Trạng

– Laáy ai? Maø khi naøo kia chöù? - David Gallespie, thaùng Chín tôùi. – Janice haøo höùng ñaùp. - Tuyeät quaù! Theá coâ thân quen anh ta bao laâu roài? - bố tuaàn. Toâi bieát chuyeän naøy coù veû khaù baát ngôø, nhaát laø sau khi toâi ñaõ quen khoângbieát bao nhieâu ngöôøi vaø suyùt cöôùi khoâng bieát bao laàn. Baûn thaân toâi döôøng nhö cuõng khoângtheå tin vaøo chuyeän naøy nöõa; nhöng toâi caûm thaáy David môùi thiết yếu laø nöûa coøn laïi cuûa mìnhgiaùo sö Chapman aï. Tức thì töø laàn heïn hoø ñaàu tieân, chuùng toâi ñaõ bieát nhö theá. Dó nhieânchuùng toâi khoâng baøn ñeán chuyeän cöôùi xin ngay toái hoâm ñaàu tieân. Nhöng moät tuaàn sau ñoù,anh aáy ñaõ caàu hoân toâi. Toâi bieát anh aáy seõ laøm theá, cuõng nhö toâi bieát bản thân seõ nhaän lôøi.Chöa bao giôø toâi caûm thaáy nhö theá naøy caû, thöa giaùo sö. Hôn ai heát, oâng laø ngöôøi bieát raátroõ nhöõng moái quan lại heä tröôùc kia cuûa toâi cuõng nhö nhöõng khoù khaên toâi töøng gaëp phaûi trongtình caûm. Moái tình naøo cuûa toâi cuõng coù vaán ñeà. Chöa bao giôø toâi caûm thaáy thanh thaûn khinghó ñeán chuyeän cöôùi hoûi vôùi hoï, nhöng vôùi David thì khaùc. Vöøa noùi, Janice vöøa ñung ñöa chieác gheá vaø cöôøi khuùc khích: - Toâi bieát, chuyeän naøy nghe thaät ñieân, nhöng toâi haïnh phuùc laém. Chöa bao giôø toâihaïnh phuùc ñeán theá. Chuyeän gì ñaõ xaûy ra vôùi Janice? Ñuùng laø coâ aáy ñang yeâu. Vào taâm trí cuûa Janice,David laø ngöôøi ñaøn oâng tuyeät vôøi nhaát maø coâ töøng gaëp. Anh ta hoaøn haûo veà moïi phöôngdieän vaø höùa heïn seõ laø moät ngöôøi choàng lyù töôûng. Janice khoâng ngöøng nghó veà anh ta. Thöïcteá laø David töøng laäp gia ñình nhị laàn, coù bố con vaø chuyeån vieäc ba laàn trong naêm qua,nhöng ñieàu ñoù chaúng heà khieán Janice baän taâm. Coâ aáy haïnh phuùc vaø tin raèng bản thân seõ haïnhphuùc maõi maõi beân David. Janice ñang soáng trong “tieáng seùt aùi tình”. Nhöõng giaác tế bào tröôùc ngöôõng cöûa hoân nhaân luoân ngaäp traøn haïnh phuùc, khieán ngöôøi ta khoù coù theå tin vaøo ñieàu gì khaùc khi ngoaøi tình yeâu. Coù theå noùi, tình yeâu laø ñoäng löïc chủ yếu khieán phaàn lôùn chuùng ta quyeát ñònh ñi ñeánhoân nhaân. Tình côø, baïn gaëp moät ngöôøi cöïc kyø haáp daãn, caû veà ngoaïi hình laãn tính caùch, theálaø heä nháng tình caûm vào baïn baét ñaàu phaùt tín hieäu. Baïn baét ñaàu mong mỏi muoán ñöôïc bieát 13nhieàu hôn veà ngöôøi ñoù. Ñaàu tieân coù theå döøng laïi ôû vieäc cuøng chia nhau caùi baùnh, môøi nhauly kem… maëc mang lại chieác baùnh giỏi ly kem ñoù ngon hay dôû. Ñaây laø giai ñoaïn baét ñaàu haønhtrình khaùm phaù tình yeâu. Taâm trí baïn seõ traøn ngaäp nhöõng caâu hoûi ñaïi loaïi nhö “Lieäu caûmgiaùc aám aùp, roän raøng maø bản thân ñang caûm nhaän naøy coù thaät xuất xắc khoâng?”. Sau laàn heïn hoø ñaàu tieân, ñoâi khi caûm giaùc roän raøng aáy chôït tung bieán, baïn nhaän raraèng ngöôøi aáy chaúng coù gì thuù vò caû. Nhöng cuõng coù khi, caûm giaùc aáy laïi trôû neân maõnh lieäthôn, baïn tha thieát ñöôïc gaëp laïi ngöôøi aáy. Vaø chaúng maáy choác, möùc ñoä say ñaém cuûa tìnhcaûm gia taêng ñeán moät ñieåm maø baïn baét ñaàu caûm thaáy “hình nhö mình ñang yeâu”. Cuoáicuøng, baïn tin ñoù laø söï thaät vaø baét ñaàu thoå loä ñieàu aáp uû cuûa baûn thaân vôùi ñoái töôïng, hy voïngtìm ñöôïc söï höôûng öùng. Neáu ñoái töôïng khoâng coù ñöôïc nhöõng rung ñoäng nhö baïn, caûm xuùctrong baïn seõ nguoäi ñi ñoâi chuùt, vaø baïn seõ phaûi noã löïc hôn nöõa ñeå coù theå chieám ñöôïc tìnhyeâu cuûa ñoái phöông. Ngöôïc laïi, neáu ñoái töôïng cuõng coù nhöõng rung ñoäng töông töï nhö baïn,caû nhị seõ tieán tôùi vaø baét ñaàu nghó ñeán hoân nhaân. Taïi ñænh cao tình caûm, traûi nghieäm caûm xuùc cuûa ngöôøi ñang yeâu thöôøng mô maøng,laõng ñaõng. Hoï chieám ngöï tình caûm cuûa nhau. Hoï nghó ñeán nhau vào töøng mieáng aên, giaácnguû. Luùc naøo hoï cuõng chæ nghó veà nhau vaø luoân hy vọng ngoùng ñöôïc gaàn beân nhau. Khi beânnhau, cuoäc soáng cuûa hoï boãng hoùa thieân ñöôøng, ñaát trôøi nhö hoøa quyeän laøm moät. Hoï coù theåhoân nhau haøng giôø neáu khoâng phaûi ñeán tröôøng xuất xắc ñi laøm. Nhöõng voøng tay aâu yeám ñöa hoïñeán vôùi giaác tế bào hoân nhaân ngoït ngaøo vaø moät haïnh phuùc troøn ñaày, vieân maõn. Nhöõng ngöôøi ñang yeâu thöôøng coù aûo töôûng raèng ngöôøi bản thân yeâu thaät hoaøn haûo.Trong lúc baïn beø, ngöôøi thaân coù theå nhìn thaáy raát roõ khuyeát ñieåm ôû ngöôøi aáy thì chæ coù hoïlaø ngöôøi duy nhaát khoâng quan sát thaáy. Vôùi hoï, “ngöôøi aáy” laø bieåu töôïng cuûa söï hoaøn haûo;coøn vieäc ngöôøi khaùc nghó gì laø ñieàu khoâng quan liêu troïng. Nhöõng öôùc mô tieàn hoân nhaân bao giôø cuõng ngaäp traøn haïnh phuùc. “Chuùng toâi thöïc söïyeâu nhau vaø muoán ñem laïi haïnh phuùc mang lại nhau. Nhöõng caëp vôï choàng khaùc coù theå baát ñoàng,xung ñoät, nhöng chuùng toâi thì khoâng”. Phaûi, ñoù bao gồm laø ñieàu maø baát kyø caëp uyeân öông naøocuõng töï tin khaúng ñònh. Hoï mang đến raèng caû hai seõ cuøng nhau trao ñoåi nhöõng khaùc bieät, seõnhöôøng nhòn nhau vaø seõ ñaït ñöôïc thoûa thuaän chung. Thaät khoù maø nghó khaùc ñi ñöôïc lúc caûhai ñang yeâu! lúc yeâu, ngöôøi ta coøn tin chaéc chaén moät ñieàu raèng, tình yeâu aáy seõ soáng maõi neáu ñoùlaø tình yeâu chaân chính; raèng nhöõng caûm xuùc tuyeät vôøi cuûa hieän taïi seõ khoâng bao giôø phainhaït, khoâng gì coù theå phân chia caét löùa ñoâi. Hoï say meâ veû ñeïp vaø söï quyeán ruõ cuûa ngöôøi yeâu.Maëc đến söï ñoå vôõ cuûa raát nhieàu caëp vôï choàng khaùc, hoï vaãn vöõng tin vaøo tình yeâu vaø choraèng bản thân laø moät ngoaïi leä. Nhöng thöïc teá cho thaáy, caûm xuùc ñaém say lúc phaûi loøng moät ai ñoù chæ coù theå baát dieättrong tieåu thuyeát. Giaùo sö taâm lyù hoïc Dorothy Tennov ñaõ tieán haønh nhöõng cuoäc nghieâncöùu ña dieän veà hieän töôïng “phaûi loøng” vào tình yeâu. Keát quaû đến thaáy, tuoåi thoï trungbình cuûa söï say meâ ñaày laõng maïn naøy laø hai naêm. Neáu ñoù laø moät chuyeän tình túng thiếu maät thì coùtheå keùo daøi hôn ñoâi chuùt. Nhöng cuoái cuøng taát caû ñeàu phaûi ñoái dieän vôùi thöïc teá. Hoï seõnhaän ra nhöõng khuyeát ñieåm ôû ngöôøi bản thân yeâu, thaäm chí baét ñaàu böïc boäi vôùi nhöõng khuyeátñieåm aáy. Thí duï nhö: “haønh vi cöû chæ cuûa coâ aáy thaät laø khoù coi”; giỏi “anh ta chæ gioûi noùngtính vaø laøm mang đến ngöôøi khaùc toån thöông”… Nhöõng nhöôïc ñieåm maø hoï saün saøng boû qua trongthôøi kyø yeâu ñöông say ñaém boãng hieän ra söøng söõng nhö nuùi. Hoï baét ñaàu nhôù ñeán nhöõng lôøinhaän xeùt cuûa ngöôøi thaân, baïn beø ñeå roài töï traùch baûn thaân raèng “mình daïi doät”. 14 Ñoù cuõng laø luùc nhöõng xung ñoät trong cuoäc soáng hoân nhaân xuaát hieän. Hoï baét ñaàu caõinhau chæ bởi vì chieác khaên ñaët không nên choã, aâm thanh ti-vi quaù lôùn, saøn nhaø vöông vaõi taøn thuoác,choàng cheùn böøa boän trong boàn röûa… Cuoäc soáng boãng trôû neân ñaày nhöõng thöù naèm sai traät töïvoán coù cuûa noù. Tức thì caû moät aùnh maét, moät caâu noùi khoâng ñuùng choã cuûa ngöôøi naøy cuõng coùtheå laøm ngöôøi kia trườn toån thöông… Tình yeâu voán coù tröôùc kia nay trôû thaønh söï raøng buoäc,coøn hoân nhaân chaúng khaùc naøo ñòa nguïc traàn gian. Vaäy nhöõng ngaøy yeâu nhau laõng maïn ñaõ troâi taän ñaâu? Tình yeâu giöõa hoï tröôùc ñoù lieäucoù thaät chaêng? Caâu traû lôøi laø: taát caû ñeàu do nhaän thöùc không nên leäch cuûa hoï veà tình yeâu. Caûmxuùc say ñaém khi yeâu nhau khoâng keùo daøi maõi maõi. Moät quan saùt đến thaáy, neáu ñeå taâm trícuoán theo nhöõng caûm xuùc ñaém say lúc phaûi loøng moät ai ñoù, ngöôøi ta seõ khoù coù theå taäptrung hieäu quaû vaøo baát cöù vieäc gì khaùc. Khi yeâu, ngöôøi ta thöôøng caûm thaáy baûn thaân thuoäc veà ngöôøi mình yeâu. Hoï coù moätnieàm tin khổng lồ lôùn raèng bản thân coù theå cheá ngöï ñöôïc moïi khoù khaên. Hoï trôû neân vò tha vôùi ngöôøimình yeâu. AÛo töôûng veà tình yeâu khieán hoï saün saøng hy sinh taát caû mieãn sao ñoái phöôngñöôïc haïnh phuùc. Hoï laøm taát caû nhöõng ñieàu ñoù ñoàng thôøi mang lại raèng ñoái phöông cuõng coù caûmnhaän töông töï veà hoï vaø saün saøng queân mình bởi vì hoï, khoâng bao giôø khieán hoï toån thöông. Loái suy nghó aáy ñaày aûo töôûng vaø khaùc xa thöïc teá. Sôû dó nhö vaäy laø vì chưng hoï khoâng nhaänthöùc ñöôïc raèng nhỏ ngöôøi có baûn chaát töï kyû trung taâm, nghóa laø luoân xem bản thân laø trungtaâm cuûa vuõ truï. Chaúng ai coù theå hoaøn toaøn vò tha vào cuoäc soáng caû. Chính aûo töôûng tìnhyeâu ñaõ ñöa laïi mang lại hoï caûm giaùc ñoù. Lúc ñaõ tieán ñeán giôùi haïn vừa đủ laø hai naêm, ngöôøi ta thöôøng cù trôû veà thöïc taïivaø baét ñaàu ñoøi hoûi quyeàn lôïi mang đến baûn thaân. Chaøng baét ñaàu thoå loä nhöõng mong mỏi muoán rieângcuûa mình. Chaøng ñoøi hoûi chuyeän chaên goái trong những lúc naøng laïi caûm thaáy meät moûi. Chaøngmuoán cài đặt moät chieác xe môùi trong khi naøng laïi mang lại laø “khoâng caàn thieát”. Chaøng muoántham gia giaûi tennis giao höõu nhöng naøng laïi traùch “Anh meâ tennis hôn em!”. Hay ngöôïclaïi, naøng muoán veà thaêm cha meï nhöng chaøng laïi mang đến ñoù laø vieäc toán thôøi gian… Daàn daàn,nhöõng aûo töôûng cuûa hoï veà nhau chảy bieán, cầm vaøo ñoù laø nhöõng öôùc muoán, tình caûm, suynghó vaø haønh vi caù nhaân cuûa moãi ngöôøi. Chaøng vaø naøng laø hai nhỏ ngöôøi khaùc nhau. Vaøgiôø ñaây, nhöõng soùng gioù thöïc teá baét ñaàu phân tách caét hai beân. Hoï thoâi say meâ nhau, thu mìnhlaïi, chia tay nhau, ly hoân vaø ra ñi ñeå tìm moät caûm giaùc yeâu ñöông môùi hoaëc baét ñaàu noã löïchoïc caùch yeâu nhau maø khoâng quaù kyø voïng veà nhau. “Phaûi loøng” khoâng höôùng ñeán söï hoaøn thieän cuûa baûn thaân cuõng nhö cuûa ngöôøi bản thân yeâu maø chũm vaøo ñoù, noù chæ ñöa laïi caûm giaùc raèng mình ñaõ “caäp beán”. Theo moät soá nhaø nghieân cöùu, trong ñoù coù nhaø taâm thaàn hoïc M. Scott Peck vaøchuyeân gia taâm lyù Dorothy Tennov đến raèng caûm xuùc say meâ lúc phaûi loøng ai ñoù khoângneân xem laø “tình yeâu ñích thöïc” vì cha lyù vì sau: Thöù nhaát, “phaûi loøng” laø moät traïng thaùi caûm xuùc khoâng phuï thuoäc vaøo nguyeän voïngbaûn thaân cuõng nhö khoâng phaûi laø moät söï löïa choïn coù yù thöùc. Cho duø baïn coù muoán phaûiloøng moät ai ñoù caùch maáy chaêng nöõa, cuõng khoâng theå laøm ñöôïc ñieàu ñoù theo yù muoán.Ngöôïc laïi, duø khoâng muoán, baïn cuõng khoâng theå traùnh khoûi lúc caûm xuùc aäp ñeán. Thoângthöôøng, chuùng ta thöôøng phaûi loøng ngöôøi khaùc vaøo nhöõng thôøi ñieåm ngoaøi döï tính vaø vôùinhöõng ngöôøi maø chuùng ta khoâng heà nghó ñeán. 15 Thöù hai, vaán ñeà “phaûi loøng” moät ai ñoù khoâng ñöôïc coi laø tình yeâu ñích thöïc do noùkhoâng heà ñoøi hoûi moät noã löïc naøo caû. Moïi ñieàu chuùng ta laøm trong giai ñoaïn say meâ naøygaàn nhö khoâng coù nguyeân taéc hoaëc noã löïc coù yù thöùc naøo heát. Nhöõng cuoäc ñieän thoaïi haønggiôø, nhöõng haønh trình toán keùm ñeå gaëp ñöôïc nhau, nhöõng moùn quaø taëng… taát caû nhöõng vieäclaï luøng, baát thöôøng maø chuùng ta laøm thiết yếu laø vày baûn chaát cuûa hieän töôïng “phaûi loøng” taïoneân, ñieàu naøy cuõng gioáng nhö baûn naêng cuûa loaøi chim laø laøm toå. Thöù ba, khi “phaûi loøng” moät ai ñoù, thöôøng ta khoâng thaät söï chuù taâm ñeán vieäc nuoâidöôõng söï phaùt trieån caù nhaân cuûa hoï. Muïc ñích duy nhaát ta coù ñöôïc luùc naøy laø chaám döùt söïcoâ ñoäc vaø mong öôùc tieán ñeán hoân nhaân. Noù khoâng heà nhaèm vaøo vieäc hoaøn thieän baûn thaâncuõng nhö ngöôøi bản thân yeâu maø chæ cho ta caûm giaùc ñaõ veà ñích, vaø vị ñoù caû nhị khoâng caànphaùt trieån gì theâm nöõa. Taát caû nhö theá laø quaù tuyeät vôøi roài, khoâng caàn ráng ñoåi gì theâm. Vaäy neáu “phaûi loøng” khoâng phaûi laø tình yeâu ñích thöïc, theá thì ñoù laø gì? Giaùo sö Peckcho raèng: “Ñoù laø moät yeáu cởi thuoäc veà baûn naêng keát ñoâi vì gen di truyeàn quyeát ñònh. Noùi moätcaùch khaùc, vieäc phaù vôõ taïm thôøi caùc giôùi haïn cuûa caùi toâi caù nhaân giuùp taïo neân hieän töôïng“phaûi loøng” theå hieän söï höôûng öùng ñaõ ñöôïc khuoân ñònh cuûa con ngöôøi ñoái vôùi ham mê muoántình duïc noäi taïi vaø caùc taùc nhaân kích ham mê beân ngoaøi, noù giuùp gia taêng khaû naêng keát ñoâi vaøquan heä tình duïc nhaèm gia hạn gioáng noøi”. Mang đến duø ñoàng tình tuyệt khoâng ñoàng tình vôùi quan tiền ñieåm treân thì moät trong nhöõng ñieàuchuùng ta coù theå coâng nhaän cuøng nhau laø hieän töôïng “phaûi loøng” trong tình yeâu khieánngöôøi ta lao vaøo moät quyõ ñaïo caûm xuùc khaùc thöôøng, chöa töøng coù. Noù khieán ngöôøi ta trôûneân muø quaùng vaø saün saøng noùi hoaëc laøm nhöõng vieäc maø hoï seõ khoâng bao giôø laøm khi tænhtaùo. Vaø trong thöïc teá, sau ñoù ngöôøi ta thöôøng töï hoûi taïi sao bản thân laïi laøm nhö vaäy. Khinhöõng côn soùng tình caûm laéng dòu, trôû veà vôùi cuoäc soáng thöïc taïi, raát nhieàu ngöôøi vào soáhoï ñaõ töï hoûi: “Taïi sao mình laïi laáy anh aáy/coâ aáy trong những khi caû hai chaúng coù ñieåm gìchung?”. Theá thì, lieäu coù phaûi moät khi ñaõ bò aûo aûnh tình yeâu ñöa ñaåy vaøo cuoäc soáng hoân nhaân,chuùng ta chæ coù hai löïa choïn: moät laø soáng noát cuoäc ñôøi ñaày traùi ngang vôùi ngöôøi baïn ñôøiñònh meänh, nhị laø chia ly vaø laøm laïi töø ñaàu? Ngaøy nay, ngöôøi ta thöôøng coù xu höôùng choïn giaûi phaùp thöù hai. Ñoù cuõng laø nguyeânnhaân khieán tình traïng ly hoân trong xaõ hoäi ngaøy caøng gia taêng, keùo theo ñoù laø nhöõng heä luïytaát yeáu töø söï ñoå vôõ. Mặc dù nhieân, caùc nghieân cöùu cuõng đến thaáy raèng, coù moät choïn löïa thöù ba toát hôn haún.Ñoù laø: nhaän bieát caûm xuùc say ñaém nhaát thôøi tröôùc hieän töôïng “phaûi loøng” vaø tieáp tuïc tìmkieám “tình yeâu ñích thöïc” vôùi ngöôøi baïn ñôøi cuûa mình. Ñaây laø moät kieåu tình yeâu ñaém saynhöng khoâng muø quaùng. ÔÛ ñoù laø söï keát hôïp giöõa lyù trí vaø tình caûm. Noù ñoøi hoûi moät yù chíthaät söï, caùc chuaån möïc nhaát ñònh vaø chú ý nhaän nhu caàu phaùt trieån cuûa caù nhaân ngöôøi baïnñôøi. Nhu caàu tình caûm cô baûn nhaát cuûa chuùng ta khoâng phaûi laø rôi vaøo tình huoáng “phaûiloøng” vôùi moät ai ñoù, maø laø ñöôïc moät ai ñoù yeâu thöông thaät söï, ñöôïc traûi nghieäm moät tìnhyeâu xuaát phaùt töø söï seû chia, vaø quyeát ñònh keát ñoâi xuaát phaùt töø söï choïn löïa roõ reät chöùkhoâng phaûi vị baûn naêng quyeát ñònh. Nghóa laø, baïn phaûi ñöôïc yeâu vì ngöôøi ñoù choïn yeâubaïn vaø quan sát thaáy ôû baïn nhöõng giaù trò xöùng ñaùng vôùi tình yeâu ñoù. Tình yeâu ñoù ñoøi hoûi nhieàu noã löïc vaø caùc nguyeân taéc rieâng cuûa noù. Ñoù laø söï choïn löïacoáng hieán thôøi gian vaø coâng söùc cuûa baïn mang lại moät ai ñoù ñeå cuoäc soáng cuûa hoï theâm phongphuù, qua ñoù baûn thaân baïn cuõng caûm thaáy thoûa maõn do ñaõ yeâu vaø ñöôïc yeâu. Tình yeâu ñoù 16khoâng nhaát thieát ñoøi hoûi caûm giaùc tế bào maøng, ñaém say. Trong thöïc teá, tình yeâu ñích thöïckhoâng theå baét ñaàu khi söï “phaûi loøng” chöa hoaøn thaønh voøng ñôøi cuûa noù. Khi chìm ñaém vào caûm xuùc say meâ, baïn coù theå roäng löôïng moät caùch muø quaùng.Nhöng moät khi ñaõ trôû veà vôùi cuoäc soáng ñôøi thöôøng, neáu baïn vaãn löïa choïn loái öùng xöû roänglöôïng, chaân thaønh aáy, thì ñoù thiết yếu laø luùc baïn ñaõ tìm thaáy tình yeâu ñích thöïc cuûa mình. Khithaät söï coù thieän chí, bieát vun ñaép cho haïnh phuùc, chaéc chaén tình caûm cuûa baïn seõ ñôm hoakeát traùi. Tình yeâu aáy baét ñaàu töø caùch suy nghó: “Anh laáy em vaø anh ñaõ choïn caùch soáng luoânquan taâm ñeán sôû say đắm cuûa em”. Lúc coù ñöôïc ñieàu ñoù, baïn seõ bieát phaûi laøm gì ñeå theå hieäntình caûm cuûa baûn thaân. Haún baïn seõ hoûi ngay, theá thì nhöõng nuï hoân noàng chaùy, caûm giaùc hoài hoäp, mong muốn chôø,nhöõng xuyeán xao, söï höng phaán cuûa theå xaùc… laø gì? Vaø caû caûm giaùc bình yeân lúc ôû beânnhau nöõa? Ñoù thiết yếu laø taát caû nhöõng gì maø quyeån saùch naøy muoán ñeà caäp ñeán: Laøm theá naøocoù theå ñaùp öùng nhu caàu tình caûm saâu xa nhaát cuûa nhau vaø ñeå caûm thaáy bản thân luoân ñöôïc yeâuthöông? Neáu baïn naém vöõng caùc túng bấn quyeát vaø aùp duïng chuùng moät caùch nghieâm tuùc, chaécchaén tình yeâu maø baïn coù ñöôïc seõ voâ cuøng thuù vò. Moät lúc “khoang tình yeâu” cuûa ñoái phöông ñöôïc chaêm chuùt ñong ñaày, hoï seõ caûmthaáy bình yeân khi soáng vào tình yeâu cuûa baïn. Ñoù cuõng laø luùc theá giôùi bao phủ hoï trôûneân töôi saùng hôn, hoï seõ phaùt huy heát tieàm naêng cuûa baûn thaân vào cuoäc soáng. Ngöôïc laïi,neáu “khoang tình yeâu” aáy trườn boû queân, cuoäc soáng cuûa hoï seõ trôû neân ñen toái, vaø hoï seõ chaúngbao giôø phaùt huy heát ñöôïc tieàm naêng cuûa baûn thaân. Tieáp theo, môøi baïn haõy cuøng toâi tra cứu hieåu naêm ngoân ngöõ vào tình yeâu. Sau ñoù,chuùng ta seõ ñi vaøo khaùm phaù ngoân ngöõ tình yeâu maø ngöôøi baïn ñôøi cuûa baïn ñang söû duïngnhaèm giuùp baïn phaùt huy toái ña nhöõng noã löïc trong tình yeâu cuûa mình. 17SÖÙC MAÏNH CUÛA NAÊM NGOÂN NGÖÕ YEÂU THÖÔNG 18 1 LÔØI KHEN NGÔÏI Yeâu khoâng coù nghóa laø ñöôïc nhaän nhöõng gì baïn muoán maø laø ñöôïc laøm nhöõng ñieàu toát ñeïp mang lại ngöôøi baïn yeâu. Nhaø vaên Mark Twain töøng taâm söï: “Moät lôøi khen thaät loøng coù theå laø nguoàn soáng chotoâi ñeán nhì thaùng”. Noùi moät caùch dí doûm theo Mark Twain thì, neáu baïn daønh cho baïn ñôøicuûa mình saùu lôøi khen, ngöôøi aáy seõ soáng theâm ñöôïc caû naêm. Vaø leõ dó nhieân ngöôøi aáy coøncaàn nhieàu hôn theá. Moät vào nhöõng caùch ñeå baïn theå hieän tình caûm cuûa bản thân laø söû duïng nhöõng lôøi hayyù ñeïp. Solomom – nhaø thoâng thaùi coå töøng noùi: “Caùi löôõi chöùa ñöïng vào noù söùc maïnh cuûacaû söï soáng laãn caùi cheát”. OÂng cho raèng: “Moät traùi tim lo laéng seõ khieán ngöôøi ñaøn oâng suysuïp, nhöng moät lôøi noùi töû teá seõ giuùp anh ta theâm phaán chaán”. Thöïc teá, trong cuoäc soáng, raát nhieàu caëp vôï choàng khoâng heà bieát ñeán söùc maïnh cuûalôøi ñoäng vieân, khen ngôïi. Chủ yếu nhöõng lôøi noùi giaûn dò nhöng chaân thaønh ñoâi khi laïi ñaïthieäu quaû toái öu trong vieäc chuyeån taûi thoâng ñieäp yeâu thöông. Chaúng haïn: “Nhìn anh thaät lòch laõm trong boä veùt ñoù”. “Em maëc caùi ñaàm naøy troâng xinh thaät ñaáy!” “Em naáu caø-ri ngon theá. Anh raát yêu thích moùn naøy!” “Caûm ôn anh toái qua ñaõ röûa cheùn giuùp em!” “Caûm ôn anh ñaõ ñoå raùc giuùp em!” Tình caûm vôï choàng seõ chaân thaønh vaø gaén boù hôn raát nhieàu neáu caû nhị thöôøng xuyeândaønh cho nhau nhöõng lôøi khen ngôïi nhö vaäy. Nhieàu naêm tröôùc, moät hoâm khi toâi ñang không tính trong vaên phoøng thì coù moät ngöôøi phuïnöõ böôùc vaøo. Coâ aáy muoán gaëp toâi ñeå ñöôïc tö vaán. Sau khoản thời gian ngoài xuoáng, coâ aáy noùi ngay: - Thöa giaùo sö, toâi ñang gaëp moät chuyeän heát söùc böïc boäi. Laø theá naøy, toâi raát muoánsôn laïi phoøng nguû nhöng khoâng sao thuyeát phuïc ñöôïc oâng xaõ laøm giuùp vieäc aáy, maëc duøñieàu naøy ñaõ keùo daøi suoát chín thaùng nay. Nghe ñeán ñaây, yù nghó ñaàu tieân xuaát hieän vào ñaàu toâi ñoù laø: “Thöa quyù coâ, coâ ñaõnhaàm roài. Toâi khoâng phaûi laø thôï sôn”. Duø vaäy, toâi vaãn baûo coâ aáy keå tieáp. - Thöù Baûy vöøa roài laø moät ví duï. Hoâm ñoù trôøi raát ñeïp. Vaäy maø giaùo sö bieát choàng toâilaøm gì suoát ngaøy hoâm ñoù khoâng? Anh aáy ra söùc lau chuøi, taåy röûa xe hôi. - Vaäy chò ñaõ noùi gì vôùi anh aáy? - Toâi ñi ra vaø than phieàn vôùi anh aáy raèng: “Bob, em thaät khoâng hieåu noåi anh nöõa.Hoâm ni trôøi naéng ñeïp theá thì anh phaûi sôn phoøng nguû chöù, sao anh laïi ngoài ñaây lau chuøixe?”. - Theá anh aáy coù sôn phoøng nguû luoân khoâng? – Toâi hoûi. - Khoâng. Toâi thaät chaúng bieát phaûi laøm gì nöõa. - đến pheùp toâi hoûi chò moät caâu nheù. Chò coù phaûn ñoái vieäc lau chuøi xe pháo khoâng? 19 - Khoâng, nhöng toâi muoán phoøng nguû phaûi ñöôïc sôn laïi. - Chò coù chaéc laø anh nhaø bieát roõ chò muoán sôn laïi phoøng nguû khoâng? - Chaéc chaén laø coù vày toâi ñaõ thuyeát phuïc anh aáy suoát chín thaùng roài coøn gì. - Theá thì mang lại toâi hoûi chò theâm moät caâu nöõa. Choàng chò coù bao giôø laøm vieäc nhaø phuïgiuùp chò khoâng? - Ví duï nhö gì aï? - AØ, ví duï nhö ñoå raùc, chuøi kieáng xe, ñoå xaêng mang lại chò, hoaëc töï treo aùo khoaùc khi veàñeán nhaø chaúng haïn? - Coù chöù, anh aáy vaãn laøm moät soá vieäc nhö theá. - Vaäy thì toâi coù nhì ñeà nghò vôùi chò nhö theá naøy. Moät laø, chò ñöøng bao giôø ñeà caäp ñeánchuyeän sôn phoøng vôùi anh aáy nöõa – Toâi nhaéc laïi. – Ñöøng bao giôø noùi ñeán chuyeän ñoù. - Nhöng taïi sao chöù? – Ngöôøi phuï nöõ thaéc maéc. - coi naøo, chò vöøa noùi vôùi toâi raèng anh aáy bieát roõ chò mong muoán sôn laïi phoøng nguû.Theá thì chò khoâng caàn phaûi noùi theâm vôùi anh aáy veà chuyeän naøy nöõa. Ñeà nghò thöù nhì cuûatoâi laø, laàn sau, khi oâng xaõ chò laøm vieäc nhaø giuùp chò, chò haõy daønh mang đến anh aáy nhöõng lôøikhen ngôïi. Chaúng haïn, chò haõy noùi: “Anh bieát khoâng Bob, em raát caûm ñoäng khi anh ñoå raùcgiuùp em!”, ñöøng bao giôø noùi: “Bob, tôùi giôø ñoå raùc roài ñoù. Anh ñònh ñeå mang lại ruoài noù tha ñiaø?”. Coøn neáu chò thaáy anh aáy töï giaùc treo aùo khoaùc khi veà nhaø, haõy khen anh aáy: “Hieámcoù ñaøn oâng naøo ngaên naép nhö anh ñaáy Bob!”. Cöù theá, moãi lúc anh aáy laøm moät vieäc toát nhonhoû, haõy khen ngôïi anh aáy. - Nhöng laøm theá naøo nhöõng chuyeän naøy laïi coù theå khieán đến anh aáy chòu sôn laïiphoøng nguû chöù? - Chò hoûi yù kieán toâi, theá thì toâi ñaõ taëng chò roài ñoù. Hoaøn toaøn mieãn phí. – Toâi mæmcöôøi ñaùp. Ngöôøi phuï nöõ ra veà, veû maët khoâng maáy vui. Ba tuaàn sau, coâ aáy quay laïi vaø đến haylôøi khuyeân cuûa toâi thöïc söï hieäu quaû. Coâ aáy ñaõ ruùt ra cho khách hàng moät khiếp nghieäm raèng lôøikhen chöùa ñöïng söùc maïnh lôùn hôn raát nhieàu so vôùi nhöõng lôøi caøm raøm. Noùi ñieàu naøy khoâng coù nghóa laø toâi khuyeân baïn söû duïng lôøi khen moät caùch saùo roãngñeå laáy loøng ñoái töôïng. Ñöøng queân raèng, yeâu khoâng coù nghóa laø nhaän ñöôïc nhöõng gì mìnhmuoán maø laø laøm ñöôïc nhöõng ñieàu toát ñeïp cho ngöôøi bản thân yeâu. Thöïc teá cho thaáy, lúc ñöôïckhen ngôïi, chuùng ta thöôøng coù xu höôùng ñaùp laïi tình caûm toát ñeïp aáy baèng nhöõng haønhñoäng tích cöïc. NHÖÕNG LÔØI ÑOÄNG VIEÂN Khen ngôïi laø moät hình thöùc theå hieän lôøi hay yù ñeïp, nhöng beân caïnh ñoù, vào hoânnhaân, ngöôøi ta coøn raát caàn ñeán nhöõng lôøi ñoäng vieân, phân chia seû. Ai roài cuõng coù luùc caûm thaáy “baát an”. Chủ yếu caûm giaùc aáy ñaõ ngaên trôû chuùng ta ñeánvôùi nhöõng ñieàu toát ñeïp. Baïn ñôøi cuûa baïn cuõng vaäy. Hoï cuõng coù nhöõng luùc töï ti, yeáu ñuoái.Vì vaäy, hoï raát caàn söï ñoäng vieân, khích leä ôû baïn. Caâu chuyeän döôùi ñaây laø moät vào nhöõngthí duï mang đến thaáy ñieàu ñoù. Allison raát say mê vieát laùch. Naêm cuoái ñaïi hoïc, coâ ñaõ tham döï vaøi khoùa hoïc veà chuyeânngaønh phoùng vieân. Coâ cấp tốc choùng nhaän thaáy raèng nieàm say meâ vieát laùch ñaõ giuùp coâ coùtheâm caûm höùng ñoái vôùi moân lòch söû - voán laø ngaønh hoïc coâ theo ñuoåi baáy laâu. Ñaõ quaù treã 20