Trong hướng dẫn biện pháp thêm phông chữ vào Photoshop. Bạn sẽ biết bí quyết tải fonts từ Google Fonts cùng Adobe Fonts. Sau đó đưa vào Photoshop một phương pháp nhanh nhất. Tất cả Font cung ứng tiếng Việt. Tất nhiên trọn vẹn miễn phí cho mục đích thương mại. Chúng ta cùng bước đầu nhé