Bạn vẫn tìm giải pháp xóa chữ vào Photoshop? Đây là bài viết dành mang lại bạn. Trong nội dung bài viết này, bạn sẽ biết bí quyết xóa chữ nhanh đẹp nhất. Cách thứ nhất sử dụng màu sắc Range và cách thứ hai sử dụng Rectangular Marquee Tool. Ok, chúng ta ban đầu tìm gọi ha