Tài nguyên
*
Với photoshop- tệp tin > mở cửa mở hình ảnh bạn đề nghị ghép chữ tiếp nối chọn file > Place chọn ảnh typography.- dịch rời kéo dãn cho cân xứng với ảnh nền tiếp nối chọn vào chữ Normal ở form bên yêu cầu và lựa chọn Screen.- Để lưu ảnh bạn vào file > Save As
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*