Trong nội dung bài viết này

Trích xuất phần viền trái, thân hoặc đề nghị của một chuỗi văn bản.

Bạn đang xem: Hàm left right mid trong excel

Mô tả

Hàm Left, Mid với Right trả về một phần của chuỗi.

Hàm Left trả về các ký tự sinh sống đầu chuỗi. Hàm Mid trả về các ký tự chính giữa chuỗi. Hàm Right trả về những ký tự làm việc cuối chuỗi.

Nếu chúng ta chỉ định một chuỗi làm đối số, hàm sẽ trả về một trong những phần của chuỗi như yêu thương cầu. Nếu như khách hàng chỉ định bảng một cột chứa các chuỗi, hàm vẫn trả về bảng một cột chứa các phần của không ít chuỗi đó như chúng ta yêu cầu. Nếu chỉ định bảng nhiều cột, chúng ta cũng có thể chuyển bảng này thành bảng một cột, như diễn đạt trong phần cách thao tác làm việc với bảng.

Nếu vị trí bước đầu là một trong những âm hoặc vượt quá độ nhiều năm chuỗi, hàm Mid trả về blank. Bạn cũng có thể kiểm tra độ dài của chuỗi bằng cách sử dụng hàm Len. Nếu như bạn yêu cầu các ký tự rộng so với số ký kết tự của chuỗi, hàm đã trả về những ký trường đoản cú nhất tất cả thể.

Cú pháp

Left( String, NumberOfCharacters )Mid( String, StartingPosition <, NumberOfCharacters > )Right( String, NumberOfCharacters )

String - Bắt buộc. Chuỗi từ đang trích xuất kết quả.StartingPosition - bắt buộc (chỉ so với hàm Mid). địa chỉ bắt đầu. Ký kết tự trước tiên của chuỗi là địa điểm 1.NumberOfCharacters - bắt buộc (chỉ đối với hàm LeftRight). Số ký kết tự phải trả về. Nếu như hàm Mid không tồn tại đối số này, hàm sẽ trả về phần tính từ địa điểm đầu tiên cho đến hết chuỗi.

Left( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )Mid( SingleColumnTable, StartingPosition <, NumberOfCharacters > )Right( SingleColumnTable, NumberOfCharacters )

SingleColumnTable - Bắt buộc. Bảng một cột gồm những chuỗi đề nghị trích xuất kết quả.StartingPosition - đề nghị (chỉ đối với hàm Mid). Vị trí bắt đầu. Cam kết tự đầu tiên của chuỗi là địa điểm 1.

Xem thêm: 4 Cách Phân Biệt Kem Dưỡng La Roche Posay B5 Thật Giả Nói Không Với Hàng Fake

NumberOfCharacters - yêu cầu (chỉ đối với hàm Left cùng Right). Số cam kết tự cần trả về. Trường hợp hàm Mid không tồn tại đối số này, hàm vẫn trả về phần tính từ vị trí đầu tiên cho tới hết chuỗi.

Ví dụ

Một chuỗi

Các lấy ví dụ như trong phần này sử dụng công cụ tinh chỉnh nội dung nhập văn bản làm nguồn dữ liệu. Công cụ tinh chỉnh này mang tên là Author và đựng chuỗi "E. E. Cummings".

Công thứcMô tảKết quả
Left( Author.Text, 5 )Trích xuất về tối đa 5 cam kết tự từ đầu chuỗi."E. E."
Mid( Author.Text, 7, 4 )Trích xuất tối đa 4 cam kết tự của chuỗi, ban đầu từ ký tự sản phẩm 7."Cumm"
Mid( Author.Text, 7 )Trích xuất toàn bộ ký tự của chuỗi, bắt đầu từ cam kết tự trang bị 7."Cummings"
Right( Author.Text, 5 )Trích xuất tối đa 5 cam kết tự từ thời điểm cuối chuỗi."mings"

Bảng một cột

Ở mỗi lấy ví dụ như trong phần này, hàm trích xuất các chuỗi từ cộtAddress (Địa chỉ) của nguồn tài liệu tên là People cùng trả về bảng tác dụng có một cột:

*

Công thứcMô tảKết quả
Left( ShowColumns( People, "Address" ), 8 )Trích xuất 8 cam kết tự đầu tiên của từng chuỗi.
*
Mid( ShowColumns( People, "Address" ), 5, 7 )Trích xuất 7 ký kết tự ở giữa mỗi chuỗi, bước đầu từ cam kết tự thứ 5.
*
Right( ShowColumns( People, "Address" ), 7 )Trích xuất 7 cam kết tự cuối cùng của mỗi chuỗi.
*

Ví dụ đưa ra tiết