*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu report tình hình tài thiết yếu theo Thông tứ 133 tất cả 2 chủng loại là: chủng loại B01a-DNN cùng B01b-DNNÁp dụng cho bạn đáp ứng mang định chuyển động liên tục; hướng dẫn bí quyết lập report tài chính theo Thông tứ 133.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 133

- tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp lựa lựa chọn lập báo cáo tình hình tài bao gồm theo mẫu B01b - DNN hoặc mẫu mã B01a - DNN.- mẫu mã B01a-DNN: tài sản và nợ đề xuất trả trên report tình hình tài chủ yếu được trình diễn theo tính thanh khoản giảm dần.- mẫu B01b-DNN: gia sản và nợ đề xuất trả trên báo cáo tình hình tài chủ yếu được trình diễn thành thời gian ngắn và dài hạn.Cách tuyển lựa như sau: -> doanh nghiệp mới thành lập:Thông thường các DN hay chọn Mẫu B01a-DNN.
-> dn đang hoạt động: chúng ta phải chất vấn xem năm trước DN m nộp chủng loại nào thì năm nay phải nộp theo chủng loại đó. Ví dụ: Năm 2019 kế toán tài chính Thiên Ưng nộp mẫu mã 01a -> Thì sang trọng năm 2020 cũng đề nghị nộp theo mẫu mã 01a (Trường đúng theo Cty muốn đổi khác thì phải thông tin bằng văn bản gửi lên phòng ban thuế trước khi thực hiện).
Kế toán Thiên Ưng xin share 2 Mẫu report tình hình tài chínhB01a-DNN và B01b-DNN để chúng ta tham khảo và lựa chọn:1. Report tình hình tài thiết yếu (Mẫu B01a - DNN)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày... Tháng ... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng đưa định chuyển động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
I. Tiền và những khoản tương đương tiền110
II. Đầu tư tài chính120
1. Kinh doanh chứng khoán kinh doanh121
2. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn122
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác123
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)124(...)(...)
III. Các khoản nên thu130
1. Yêu cầu thu của khách hàng131
2. Trả trước cho tất cả những người bán132
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc133
4. Buộc phải thu khác134
5. Gia tài thiếu ngóng xử lý135
6. Dự trữ phải thu cạnh tranh đòi (*)136(...)(...)
IV. Hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng giảm trả hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Gia sản cố định150
- Nguyên giá151
- quý giá hao mòn lũy kế (*)152(...)(...)
VI. Bđs nhà đất đầu tư160
- Nguyên giá161
- giá trị hao mòn lũy kế (*)162(...)(...)
VII. XDCB dở dangVIII. Gia sản khác1. Thuế GTGT được khấu trừ2. Gia sản khác170180181182
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(200=110+120+130+140+150+160+170+180)200
NGUỒN VỐN
I. Nợ phải trả1. đề xuất trả bạn bán2. Người tiêu dùng trả chi phí trước3. Thuế và các khoản nên nộp nhà nước4. Bắt buộc trả bạn lao động5. đề xuất trả khác6. Vay và nợ thuê tài chính7. Bắt buộc trả nội cỗ về vốn ghê doanh8. Dự phòng phải trả9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi10. Quỹ trở nên tân tiến khoa học cùng công nghệII. Vốn công ty sở hữu1. Vốn góp của công ty sở hữu2. Thặng dư vốn cổ phần3. Vốn không giống của nhà sở hữu300311312313314315316317318319320400411412413
4. Cp quỹ (*)5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Các quỹ nằm trong vốn công ty sở hữu7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối414415416417(...)(...)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(500=300+400)500

KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Ý Chí Có Nghĩa Là Gì ? Ý Chí Là Gì

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNHTại ngày ... Tháng... Năm ...(Áp dụng cho bạn đáp ứng mang định chuyển động liên tục)
CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
12345
TÀI SẢN
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)100
I. Tiền và những khoản tương tự tiền110
II. Đầu tư tài bao gồm ngắn hạn120
1. đầu tư và chứng khoán kinh doanh121
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)122(...)(...)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn123
III. Những khoản buộc phải thu ngắn hạn130
1. đề nghị thu thời gian ngắn của khách hàng hàng131
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn132
3. Yêu cầu thu ngắn hạn khác133
4. Gia tài thiếu ngóng xử lý134
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)135(...)(...)
IV. Mặt hàng tồn kho140
1. Hàng tồn kho141
2. Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho (*)142(...)(...)
V. Tài sản ngắn hạn khác150
1. Thuế GTGT được khấu trừ151
2. Tài sản ngắn hạn khác152
B - TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+230+240+250+260)200
I. Các khoản đề nghị thu dài hạn210
1. Yêu cầu thu lâu năm của khách hàng211
2. Trả trước cho tất cả những người bán nhiều năm hạn212
3. Vốn marketing ở đơn vị trực thuộc213
4. Phải thu lâu năm khác214
5. Dự trữ phải thu dài hạn khó đòi (*)215(...)(...)
II. Gia tài cố định220
- Nguyên giá221
- quý giá hao mòn lũy kế (*)222(...)(...)
III. Bất động sản nhà đất đầu tư230
- Nguyên giá231
- cực hiếm hao mòn lũy kế (*)232(...)(...)
IV. Thành lập cơ bản dở dang240
V. Đầu bốn tài chính dài hạn250
1. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác251
2. Dự phòng tổn thất đầu tư chi tiêu vào đơn vị khác (*)252(...)(...)
3. Đầu tư sở hữu đến ngày đáo hạn nhiều năm hạn253
VI. Gia sản dài hạn khác260
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(300=100+200)300
NGUỒN VỐN
C- NỢ PHẢI TRẢ(400=410+420)400
I. Nợ ngắn hạn1. Nên trả người buôn bán ngắn hạn2. Người tiêu dùng trả chi phí trước ngắn hạn3. Thuế và các khoản buộc phải nộp nhà nước4. đề nghị trả tín đồ lao động5. đề xuất trả thời gian ngắn khác6. Vay với nợ thuê tài thiết yếu ngắn hạn7. Dự trữ phải trả ngắn hạn8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi410411412413414415416417418
II. Nợ dài hạn420
1. đề xuất trả người chào bán dài hạn421
2. Người tiêu dùng trả chi phí trước lâu năm hạn422
3. Buộc phải trả nội cỗ về vốn gớm doanh423
4. Phải trả lâu dài khác424
5. Vay và nợ mướn tài thiết yếu dài hạn425
6. Dự phòng phải trả nhiều năm hạn426
7. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với công nghệ427
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU(500=511+512+513+514+515+516+517)500
1. Vốn góp của công ty sở hữu511
2. Thặng dư vốn cổ phần512
3. Vốn khác của chủ sở hữu513
4. Cổ phiếu quỹ (*)514(...)(...)
5. Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái515
6. Các quỹ ở trong vốn chủ sở hữu516
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối517
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(600=400+500)600
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, bọn họ tên)
Lập, ngày ... Tháng ... Năm ...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng góp dấu)
------------------------------------------------------------------------
Ghi chú:(1) gần như chỉ tiêu không tồn tại số liệu được miễn trình diễn nhưng ko được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Số liệu trong số chỉ tiêu bao gồm dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (…).(3) Đối cùng với doanh nghiệp gồm kỳ kế toán năm là năm dương định kỳ (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” rất có thể ghi là “01.01.X”.(4) Đối với trường vừa lòng thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì đề nghị ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
Trường hợp các bạn không download về được thì làm theo cách sau:Bước 1: bình luận mail vào phần comment bên dướiBước 2: gởi yêu ước vào mail:yduocpnt.edu.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu sổ mong tải)
--------------------------------------------------------------------------
*

Cùng chủ đề: Mẫu report tình hình tài chủ yếu theo Thông tứ 133, mẫu report tình hình tài thiết yếu B01a-DNN, mẫu report tình hình tài chủ yếu B01b-DNN, bí quyết lập báo cáo tình hình tài chính, Mẫu report tài thiết yếu theo thông tư 133, mẫu report tài bao gồm mới nhất

Bài viết liên quan