Các em vẫn được phân tích về tính chất hóa học của 4 nhiều loại hợp chất vô cơ là Oxit, Axit, BazơMuối. Vậy 4 loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như vậy nào? Và điều kiện cho sự thay đổi đó là gì? Để biết điều đó bọn họ đi vào bài xích mới:Mối dục tình giữa các loại hợp hóa học vô cơ


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Mối quan hệ giới tính giữa các loại hóa học vô cơ

1.2.Những phản ứng hoá học tập minh họa

1.3. Tổng kết

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 12 hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài bác tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đápvề bài xích 12 chương 1 chất hóa học 9


*

Hình 1:Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ


1. CaO +2 HCl → CuCl2 +H2O

2. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. K2O + H2O → 2KOH

4. Cu(OH)2→ CuO + H2O

5. SO3 + H2O → H2SO4

6. Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

7. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

8. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

9. H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

* lưu lại ý:

- một trong những oxit sắt kẽm kim loại như Al2O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O … không trở nên H2, teo khử.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy hợp chất vô cơ

- các oxit sắt kẽm kim loại khi làm việc trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…

- những phản ứng hoá học xảy ra phải tuân theo những điều kiện của từng phản bội ứng.

- lúc oxit axit chức năng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ lệ số mol sẽ tạo ra muối axit giỏi muối trung hoà.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Việc Sống Là Chính Mình " (Lớp 12) Hay Nhất, Nghị Luận Về Chủ Đề Hãy Sống Là Chính Mình

NaOH + CO2→NaHCO3

2NaOH + CO2→ Na2CO3+ H2O

- Khi tính năng với H2SO4đặc, sắt kẽm kim loại sẽ thể hiện hoá trị cao nhất, không giải tỏa Hidro

Cu + 2H2SO4→ CuSO4+ SO2­ + H2SO4


1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ đồ bốn duy về quan hệ giữa các hợp chất vô cơ


Bài tập minh họa


Bài 1:

Hoàn thành chuỗi phương trình bội nghịch ứng sau:

Fe→ FeCl2→ Fe(NO3)2→ Fe(OH)2→ FeO

Hướng dẫn:

(eginarrayl left( m1 ight) m sắt + 2HCl o mFeC ml_ m2 m + mH_ m2\ left( m2 ight) m FeC ml_ m2 m + 2AgN mO_ m3 o mFeleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2AgCl\ left( m3 ight) m Feleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2NaOH o mFeleft( mOH ight)_ m2 m + 2NaN mO_ m3\ left( m4 ight) m Feleft( mOH ight)_ m2(t^0) o mFeO + mH_ m2 mO endarray)

Bài 2:

Ngâm một lá đồng vào hỗn hợp AgNO3 20%. Sau phản nghịch ứng, thu được hỗn hợp đồng (II) sunfat (CuSO4) cùng 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 phản nghịch ứng hết.

a) Viết phương trình bội phản ứng

b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% vẫn tham gia làm phản ứng.

Hướng dẫn:

Số mol của Ag là:(n_Ag = fracmM = frac10,8108 = 0,1(mol))

a) Phương trình phản nghịch ứng:

AgNO3+Cu→CuSO4+ Ag

0,1(leftarrow) 0,1

b) cân nặng dung dịch AgNO320% đang tham gia phản ứng là:

(C\% = fracm_ctm_dd.100 Rightarrow m_dd = fracm_ct.100C\% = frac0,1 imes 170 imes 10020 = 85(gam))